PRIVACY POLICY M.A.D.Lex

Wij vinden het belangrijk dat iedereen vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen.  M.A.D.Lex werkt met persoonsgegevens om haar producten en diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Deze gegevens verwerken we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. De persoonsgegevens die M.A.D.Lex van haar klanten verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsinformatie 
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens doorgegeven via toepassingen die u heeft gedownload van onze website
 • Bezoekhistorie op websites
 • IP-adres
 • Internetbrowser en het apparaat dat u gebruikt
 • De datum en tijd dat u onze website bezoekt en hoe u onze website en de inhoud daarvan gebruikt

 

 

2. Toestemming 

M.A.D.Lex mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daarvoor moeten we een wettelijke grondslag hebben. Door het afsluiten van een abonnement gaat u een Overeenkomst aan met M.A.D.Lex. Op basis van deze grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens. We hebben deze gegevens nodig om u de dienst of het product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. 

Voor andere, aanvullende diensten bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken. Hiervoor vragen we altijd eerst toestemming voordat we (meer) persoonsgegevens verzamelen. Of voordat we de persoonsgegevens die we al hebben voor andere doeleinden gebruiken dan de uitvoering van het abonnement.

 

2.1 Standaarddiensten en producten 

Abonnement: We gebruiken uw gegevens om het abonnement goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld: Toegang tot de website waar u abonnement op af heeft gesloten, verzenden daarmee samenhangende inhoudelijke email nieuwsbrief

Klantenservice: We kunnen contact met u opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld: informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.

Inschrijven in onze systemen: Als abonnee moeten we u altijd terug kunnen vinden in onze systemen. Ook bieden we u zo de mogelijkheid om een account aan te maken.

Financiële transacties: Met uw toestemming zullen we betalingen veelal middels factuur, directe betaling of via automatische incasso laten verlopen. 

Hosting partner: M.A.D.Lex maakt gebruik van externe partij(en) die de hosting van de website verzorgt. Deze partij bieden servercapaciteit en verwerken gegevens. M.A.D.Lex heeft een verwerkerssovereenkomst met deze partij gesloten. Zie ook onder 3. Doorgifte aan derden onder Door ons ingeschakelde externe partijen en 4. Verwerkingsverantwoordelijke

 

2.2 Aanvullende diensten en producten

Nieuwsbrief: M.A.D.Lex heeft voor verschillende uitgaven een eigen nieuwsbrief. Deze wordt met enige regelmaat verstuurd. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om uw toestemming. De nieuwsbrief valt binnen het abonnement en de grondslag Overeenkomst die u heeft gesloten voor het leveren van uw abonnement.

Onderzoek en statistiek: De website van M.A.D.Lex opent met een vraag of u akkoord gaat met cookies. Bij Toestemming gebruiken wij alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Met deze informatie kunnen wij onze website optimaliseren en diensten verbeteren. 

 

3. Doorgifte aan derden

3.1 Verwerking

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. M.A.D.Lex deelt persoonsgegevens alleen met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst die is gesloten met betrekking tot het abonnement.

Door ons ingeschakelde externe partijen: M.A.D.Lex maakt gebruik van een aantal leveranciers voor bijvoorbeeld softwareprogramma’s. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. Deze leveranciers zijn onze verwerkers. Daarom hebben we een verwerkersovereenkomst met hen gesloten om afspraken vast te leggen over het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Wettelijke verplichtingen: Soms is M.A.D.Lex verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, zoals de politie of de Belastingdienst. Dit doen wij alleen als deze wettelijke plicht bestaat, anders niet. Wij mogen u niet altijd informeren als er een dergelijke afgifte plaatsvindt.

M.A.D.Lex zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat hun privacy is gewaarborgd.

3.2 Analytics.

Ter optimalisatie van de websites maakt M.A.D.Lex gebruik van Google Analytics en Piwik Analytics. De verkregen gegevens, waaronde Ip-adres van uw computer worden overgebracht naar deze partijen. Indien u meer wenst te weten verwijst M.A.D.Lex u naar het privacybeleid van genoemde partijen.

 

4. Verwerkingsverantwoordelijke

M.A.D.Lex is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Met partijen waarmee we uw persoonsgegevens delen (zie punt 2.1: Hosting partner en punt 3: Doorgifte aan derden) hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten conform de AVG. Zij zijn juridisch verwerkers van persoonsgegevens.

 

5. Rechten van betrokkenen

Als er gegevens van u worden verwerkt bij M.A.D.Lex, heeft u een aantal rechten:

 • Recht op informatie: waarom hebben we deze gegevens nodig en wat doen we ermee?
 • Recht om in te zien: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Recht om te wijzigen: als de gegevens die wij van u verwerken niet kloppen, mag u deze aan laten passen;
 • Recht om vergeten te worden: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst;
 • Recht om gegevens over te dragen (dataportabiliteit): op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande rechten? Ga dan naar de website waar u een op abonnement heeft. Of stuurt u een mail naar marc@madlex.online 

 

6. Bewaren van gegevens 

M.A.D.Lex zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld het afsluiten en onderhouden van een abonnement. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

 

6.1 Beveiligen van gegevens 

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft M.A.D.Lex een strikt beleid met betrekking tot privacy. We hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Ook zorgen we ervoor dat de derde partijen waarmee M.A.D.Lex samenwerkt, dezelfde beveiligingsmaatstaven aanhouden.

 

6.2 Meldplicht Datalekken 

Er is sprake van een datalek bij toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Een ernstig datalek moet M.A.D.Lex altijd melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is ernstig, als het leidt tot een risico voor de rechten en vrijheid van de betrokken personen. M.A.D.Lex heeft interne procedures en processen om zowel datalekken te voorkomen, als voor adequaat optreden als er onverhoopt wel een datalek optreedt.

 

6.3 Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

M.A.D.Lex vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

 

7. Hoe kun u contact met ons opnemen?

Kom u er niet uit? Of wil u graag extra informatie over bijvoorbeeld het inroepen van rechten dan kunt u altijd mailen naar marc@madlex.online 

M.A.D.Lex

drs. Marc A. Dooijes

Sint Jobskade 320

3024 EN  Rotterdam

Tel. 06 229 85 633

 

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 29-12-2019. Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook deze privacyverklaring aan veranderingen onderhevig. M.A.D.Lex kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. 

1. Na toestemming, voor facturering of automatische incasso. 

2. De bezoekshistorie en IP herkenning is standaard ingeschakeld, ook in uw eigen browser. U kunt zo zelf nagaan welke pagina’s u heeft bezocht. Dit valt binnen het abonnement en kunt alleen u in uw browserinstellingen wijzigen.

3. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt, uw voorkeursinstellingen worden onthouden en wij onzer diensten kunnen verbeteren (zie ook 3.2).